หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง
วัดโพนชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
ร้อยตรี ศิริ กินยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านหวาย ประจำเดือ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะขยายเขตประปาหมู่ 5 [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 49 รายการ [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1502  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6050-6094 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก กศ. มท 0816.5/ว1473  [ 23 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 [รายชื่อ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สน.บถ. มท 0809.4/ว1487  [ 23 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 23 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
 
 
พช 0023.3/ว 237 ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเอง เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2703 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ งวดที่ 1  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 238 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เเละระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 239 โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว240 เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่พช 0023.3/ว 2668 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2667 อนุบัญญัติที่ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งเเวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2672 ขอเชิญประชุมเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณของ อปท. ครั้งที่ 4/2565  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2677 การเผยเเพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์ สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 2615 ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.5/ว 227 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.5/ว 229 การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.5/ว 230 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 2606 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 2605 ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.5/ว 2631 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 231 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 2577 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2578 ขอความร่วมมือเเจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เเละขอเชิญเข้าร่วมการประชุม  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 225 ประชาสัมพันธ์โครงรถยนต์สวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้าง  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
 
 
ทต.พุเตย [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.กันจุ กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลกันจุ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือการเกิดสาธาร [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้ายดง โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 25 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.วังชมภู นางเนตรนภา ศรีแห่งโคตร นายกเทศมนตรีตำบลวังชมภู กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชมภู เทศบาลตำบลวังชมภู เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยส [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.กันจุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกั [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.กันจุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างฯ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.บ้านหวาย ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหวาย ประกาศซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำร้อน ส่งน้ำอุปโภคบริโภค หมูที่ 11 บ้านโครกสำราญ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดพ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.น้ำร้อน พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านถ้ำมงคลชัย หมู่ที่6 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หินฮาว ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บร [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้ายดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลื [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
 
 


ทต.ซับสมอทอด ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.หินฮาว โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ 1 [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.หินฮาว โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ 1 [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.หินฮาว จ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉ [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.นาเกาะ จ้างจ้างเหมาจัดทำบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพา [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.นาเกาะ จ้างจ้างเหมาทำเวที มหรสพ ดนตรี เครืองเสียง สถานที่เปิดงาน สถานที่จัดงาน ตามโครงก [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.ท่าพล อาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.ท่าพล ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.ระวิง จ้างโครงการซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาและหน้าต่างส่วนที่ชำรุด(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.ระวิง จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม อบต.ระวิง (รายละเอียดการซ่อมแซม [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.ระวิง จ้างโครงการซ่อมแซมทางสัญจรเลียบคลองห้วยนาชำรุด จากอุทกภัยยาว 100 เมตร ขนาดฐานด้า [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.พุขาม จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านพุขาม สายเข้าบ้านนายประสงค์ วงษ [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.ศรีเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เนื่องในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาสัยแบบบูร [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.ฝายนาแซง จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP 2014 AD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.ฝายนาแซง ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.วังชมภู จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลว [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง พช.ถ63-003 สายน้ำร้อน-นาโพธิ์ และถนน พช.ถ63-005 สา [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน จ้างโครงการวางท่อ คสล. คลองลำบัวทอง หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]

 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 

กระดานสนทนา
   
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One) สำหรับงานประมวลผล จำนวน [ 24 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อมาใช้ในการปริ้น [ 24 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โ [ 20 พ.ค. 2565 ]

   
 
   
 
รับลงทะเบียน หมา แมว (7 เม.ย. 2565)    อ่าน 21  ตอบ 3  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (1 ก.ค. 2564)    อ่าน 120  ตอบ 0  
ทำหมันสุนัขและแมว (5 ก.พ. 2564)    อ่าน 193  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  อินเตอร์เน็ตตำบล
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

เจดีย์พ่อขุนผาเมือง
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
คำร้องขอน้ำเพื่อใช้อุปโภค คำร้องขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-704-594
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 056-704-594 โทรสาร : 056-702-842
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 480,461 เริ่มนับ 17 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10