หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหวาย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง
วัดโพนชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
ร้อยตรี ศิริ กินยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 21 รายการ เพื่อซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 รายการ [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
รายละเอียดแนบท้ายรายงานผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปี 66 [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 66 [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านหวาย ประจำเดือ [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านหวาย ประจำเดือน ธ [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1217  [ 21 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1214  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.2/ว1176 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1197 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1203  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1202  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1201  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1200  [ 20 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1192  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) สน.คท. มท 0808.3/ว1128  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1194  [ 20 มี.ค. 2566 ]
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) กสธ. มท 0819.3/ว1193  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1177  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ กสว. มท 0820.2/ว1170 บัญชีแนบ  [ 20 มี.ค. 2566 ]
 
 
พช0023.3/ว 760 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช0023.6/ว 156 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช0023.6/ว 1989,1990 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ แนบ1 ]  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 155 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager กระทรวงสาธารณสุข  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 756 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 747 การติดตามเเละเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 746 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช0023.6/ว 719 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟ่ป่า หมอกควัน และฝุ่นละออกในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช0023.6/ว 719 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟ่ป่า หมอกควัน และฝุ่นละออกในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 735 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 735 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 734 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 734 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.3/ว720 , 722 รายงานผลการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM [ แนบ1 ]  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.3/ว720 , 722 รายงานผลการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM [ แนบ1 ]  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 717 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 717 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 718 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 718 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 149 ขอให้เน้นย้ำสถานศึกษานำหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณืไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ว 149  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 
 
อบต.บ้านหวาย คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านตาดกลอย ทัศนศึกษา ณ อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมื [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.พุขาม โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาดคนในชาติมีความสุข(วัดหนองหวาย) [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.วังโป่ง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Polic [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สามแยก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลู [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.กันจุ ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการแข่งขันกีฬา หมู่บ้านต้านยาเสพติด กันจุเกมส์ ประจำปีงบปร [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.กันจุ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2565 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำร้อน [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.นางั่ว ขอเชิญร่วมงาน โครงการปิดทองหลวงพ่อแหยม วัดราษฎร์ศรัทธาบ้านนา ตำบลนางั่ว ประจำปี [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการตรวจรับพัสดุและผู [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.วังโป่ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลวังโป่ง ปีงบประมาณ 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.นางั่ว รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางั่ว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกลาง การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับสมบูรณ์ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนได้มอ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ฝายนาแซง ปฎิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
 
 


อบต.บ้านเนิน ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ้านเนิน จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ในการออกเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้สูงอายุ คนพ [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.ศาลาลาย จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมา [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.นางั่ว ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.นางั่ว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.นางั่ว ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.น้ำร้อน จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (ทะเบียน บท 598 พช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.น้ำร้อน จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.น้ำร้อน จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.น้ำร้อน เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดจำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.ฝายนาแซง ซื้อตู้โทรศัพท์สาขาระบบอัตโนมัติ ชนิด ๖ สาย ๑๖ สายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.ตาลเดี่ยว จ้างก่อสร้างถนน คสล. คลองชลประทานฝั่งขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.ตาลเดี่ยว จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายคล้าย ทุมมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.ตาลเดี่ยว จ้างก่อสร้างถนน คสล. คลองชลประทานฝั่งขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.ตาลเดี่ยว จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายคล้าย ทุมทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.ตาลเดี่ยว จ้างก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๐ (หล่มสัก - บ้านติ้ว) โดยวิธีเฉ [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.ตาลเดี่ยว จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ร.ต.ต.อารีย์ ยศวงศา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.ตาลเดี่ยว จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายคล้าย ทุมมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.ตาลเดี่ยว จ้างก่อสร้างถนน คสล. คลองชลประทานฝั่งขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกล้วย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 

กระดานสนทนา
   
 


ซื้อวัสดุสนาม (หญ้าเทียม) ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร หนา 3.50 ซม. จำนวน 2 ผืน เ [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลัง อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 3 บ้านหวายใต้ ขนาดกว [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อดำเนินการเดินท่อน้ำประปาบริเวณศูนย์พัฒนาเ [ 10 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ เพื่อซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บร [ 8 มี.ค. 2566 ]

   
 
   
 
ขอสอบถามการฉีดวัคซีนหมาแมวคะ (22 มี.ค. 2566)    อ่าน 7  ตอบ 1  
ขอสอบถามเริ่องผู้สูงอายุ (20 มี.ค. 2566)    อ่าน 10  ตอบ 1  
เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ เดือนไหนคะ (18 มิ.ย. 2565)    อ่าน 106  ตอบ 0  
รับลงทะเบียน หมา แมว (7 เม.ย. 2565)    อ่าน 98  ตอบ 3  
   
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  อินเตอร์เน็ตตำบล
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
เจดีย์พ่อขุนผาเมือง
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
คำร้องขอน้ำเพื่อใช้อุปโภค คำร้องขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-704-594
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 056-704-594 โทรสาร : 056-702-842
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 841,402 เริ่มนับ 17 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10