หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหวาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง
วัดโพนชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
ร้อยตรี ศิริ กินยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 67 [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 68 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 66 [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 44 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 67 [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 41 
   
 
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มีนาคม 25 [ 11 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 2 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 6 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านหวาย ประจำเดือ [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
 
 
พช 0023.3/ว 1709 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการริเริ่มแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 1668 การประชาสัมพันธ์การจัดการจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 (Thailand Smart City Expo 2024)  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 1667 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2566  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 251 การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 1660 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 1661 ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.5/ว 28 การเปลี่ยนผ่านวิธีการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน Soft Token สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.5/ว 1653 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
พช.0023.4/ว 1648 การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.2/ว 1645 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 5659 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 247 ขอเเจ้ง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 ว 247  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
พช 0023.6/ว 246 รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
ที่ พช 0023.3/ 5632 การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชัน (ทางรัฐ)  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 1633 แนวทางการจัดประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567 ว 1633  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 1627 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 1572 ประชาสัมพันธ์หลักการคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่ผู้เรียน ว 1572  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
พช 0023.3/ว 1624 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
พช 0023.6/ว 2454 ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
พช 0023.3/ว 1624 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เม.ย. - พ.ค. 67)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 
 
ทต.พุเตย วันที่ 13 เมษายน 2567 ไห้วศาลต้นยาง 100 ปี [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.พุเตย พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำร้อน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายสอาดคำเขียว นายกองค์การบริหารส [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00-15.00 น นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำ [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.พุเตย เพิ่มเพื่อนผ่านระบบ LINE OFFICIAL ACCOUNT ของเทศบาลตำบลพุเตย [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง การใช้ถ้อยคำและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับควมแตกต่างทางอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.สักหลง เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.สักหลง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.สักหลง การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์เกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ พช0023 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.สักหลง กำชับและตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัด อปท. พช0023. [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.สักหลง เน้นย้ำการบัขเคลื่อนการดำเนินการให้ตอบสนองต่อนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.สักหลง สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นท [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.สักหลง สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.สักหลง มติ ครม. เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการ ตามมาตรา 13 แห่ง พรฎ.ว่าด้วยการเส [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
 
 


อบต.บุ่งน้ำเต้า ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ตามโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม ชนิดตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมา [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ประดับ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 256 [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า จ้างชุดการแสดงดนตรีพิณแคนประยุกต์ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบป [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า ซื้อของรางวัลกิจกรรมการแสดง การละเล่นต่างๆของผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพั [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า จ้างเหมาจัดทำอาหาร น้ำแข็งและน้ำดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ฺ โคร [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.พุเตย ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ตกแต่งอาคารในศูนย์บริการสปา เทศบาลตำบลพุเตย โดยวิธีเฉ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.พุเตย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับผู้มารับบริการภายในศูนย์บริการสปา จำนวน ๑ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.พุเตย ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพือใช้สำหรับผู้มาขอรับบริการที่ศูนย์บริการสปา เทศบาลตำบ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.พุเตย ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.วังชมภู จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0021 [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.ศรีเทพ จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที่ เนื่องในโครงการจัดกิจกรรมงา [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.ระวิง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ -ชุดตรวจหาสารเสพติดแบบจุ่ม พร้อมถ้วยปัสสาวะฝาเหลือง จำนวน 4 [ 11 เม.ย. 2567 ]
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 

กระดานสนทนา (Q&A)
   
 


โครงการปรับปรุงถนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหล่มสัก - บ้านติ้ว รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมารถเครื่องเสียงในขบวนแห่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในว [ 5 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.บ้านหวาย ขนาดกว้าง [ 27 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หร [ 26 มี.ค. 2567 ]

   
 
   
 
ทำหมันสุนัขและแมว (23 ก.พ. 2567)    อ่าน 433  ตอบ 3  
การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถขึ้นทะเบียนได้ตอนไหน (12 ก.พ. 2567)    อ่าน 36  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องวัคซีนหมาแมว (12 ก.พ. 2567)    อ่าน 76  ตอบ 1  
ขอสอบถามการฉีดวัคซีนหมาแมวคะ (22 มี.ค. 2566)    อ่าน 550  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  อินเตอร์เน็ตตำบล
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
หลวงพ่อองค์ตื้อ วัดศรีวิชัย ตำบลบ้านหวาย
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
คำร้องขอน้ำเพื่อใช้อุปโภค
คำร้องขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 
  การขอรับบริการออนไลน์ e-Service
    เป็นช่องทางการให้บริการออนไลน์ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชน
    ผู้มีความประสงค์จะรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์โดยคลิกลิงค์ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ที่ทางหน่วยงานจัดเตรียมไว้
    เมื่อทางหน่วยงานตรวจสอบ/ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการให้ทราบตามข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้
  วิธีการใช้งาน e-Service ผ่าน Google Form
    คลิกลิงค์ เพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Google Form ให้ครบถ้วน
    หากมี "ข้อความสีแดง" ที่หัวข้อใด แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่ต้องระบุ
    กรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว กด "ส่ง"
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-704-594
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 056-704-594 โทรสาร : 056-702-842
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 1,391,470 เริ่มนับ 17 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
อบต.บ้านหวาย จ.เพชรบูรณ์
CLICK