หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เที่ยวชมทะเลหมอกเขาค้อ

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

พระพุทธรูปมหาธรรมราชา องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
      อบต.บ้านหวาย ได้จัดทำเว็ปไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
      นอกจากนี้ อบต.บ้านหวาย ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน ราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิ [ 11 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 6 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 53 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์ [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กา [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ศพด.อบต.บ้านหวาย [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
ประกาศ เรื่อง การประมูลขาดทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื้อมสภาพ ประจำปี 2561 แล [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 66 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืัอจัดจ้าง ประจำปีงบ [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
 
อบต.ซับสมบูรณ์ แผนที่ลานกีฬาตำบลซับสมบูรณ์ [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 163 
อบต.หนองไขว่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3603  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
 

เจดีย์พ่อขุนผาเมือง
   
 
 
 
ขอสอบถามการแจกหน้ากากอนามัย (22 เม.ย. 2563)    อ่าน 111  ตอบ 1  
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ม.ค. 2562
 
 
พช 0023.5/ว 832 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2563  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช0023.2/ว 6053 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช0023.2/ว6057 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6054 การจัดส่งรายชื่อเเละรายงานการประเมินตนเอง SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6056 เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมการอ่านเเห่งชาติ ครั้งที่ 4 มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 6069 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6027 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 6071 ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 827 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 829 แผนปกิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช0023.1/ว825 แจ้งผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
พช0023.1/ว6019 - ว826  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทตามโครงการ Young Leaders Program YLP ประจำปี2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 824 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยาภาพครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองกรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 6021 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้าง/ปรุบปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 6023 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6025 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6022 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6031 กฎกระทรวงการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6028 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6018 การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 6039 การนำส่งเงินรายได้ อปท.  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6026 การจัดสรรงบประมาณฯ 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
พช0023.1/ว821 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
พช0023.1/ว781 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
พช0023.1/ว823 โครงการ CDD Young Designer Contest  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  อินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0-5670-4594
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 0-5670-4594
จำนวนผู้เข้าชม 67,940 เริ่มนับ 1 ม.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10