หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหวาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ร้อยตรี ศิริ กินยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (การให้คุณโห้โทษฯ) [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 (การบรรจุ แต่งตั้ง โอน(ย้าย)) [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร))(หมวด 4 การสรรหา) [ 29 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงทโทษทางวินัย พ.ศ.2558 (การให้คุณให้โทษ) [ 29 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558(การประเมินผลการปฏิบัติงาน) [ 29 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย [ 28 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (การพัฒนาบุคลากร) [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศ ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)) [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 (การบรรจุและแต่งตั้ง) [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 112  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2561 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกัลหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขั้น พ.ศ.2560 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 75  
 
แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโืทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 28 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ) [ 28 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคลากร) [ 28 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564(ให้คุณให้โทษฯ) [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 386  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานพื้นที่พิเศษฯ พ.ศ.2561 (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ( การให้คุณและโทษฯ [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (การให้คุณและโทษฯ) [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศ ก.อบต.และก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศ ก.อบต. และก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)     2   
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
"อนุรักษ์ประวัติศาสตร์เมืองราดพ่อขุนผาเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
 
 

อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-704-594
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 056-704-594 โทรสาร : 056-702-842
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 1,355,689 เริ่มนับ 17 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10